TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

Şikayet Başvuru Süreçleri

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği'nin bilgi@tbym.org e-posta adresine yazabilir ya da ıslak imzalı dilekçenizi Başak Mah. Mevlana Celaleddini Rumi Cad. No:26  34480  Başakşehir / İstanbul adresimize iletebilirsiniz. 
 
Birliğimize ulaşan şikayetler “Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Disiplin Yönergesi”ne göre değerlendirilir. TBYM'ye kayıtlı üyeler hakkında bu Yönerge'de öngörülen yaptırım uygulama ve disiplin cezası verme yetkisi genel kurulda seçilen TBYM Haysiyet Kurulu'na aittir.
 
Haysiyet Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen konuyla ilgili, TBYM Yönetim Kurulu’ndan, TBYM Denetleme Kurulu’ndan, TBYM Hukuk Danışmanından şifahi ya da yazılı bilgiler, görüşler ve/veya belgeler talep edebilir.
 
Haysiyet Kurulu, resen ya da sevk edilen konu ile ilgili üyeye, hakkındaki iddiaları bildiren yazılı bir bildirim yapar. Bildirime müteakip en az yedi en çok on beş gün içinde yazılı savunmasını yapmasını ister. Üye, kendisine verilen süre içinde savunma hakkını kullanmaz ya da savunma hakkını kullanmayacağını bildirmesi durumunda, haysiyet kurulu savunma almaksızın da karar verebilir. Üye savunmasını, Haysiyet Kurulu toplantısına katılarak yapmak isterse, bu durumda yazılı bildirimin kendisine ulaşmasına müteakip yedi gün içinde Haysiyet Kuruluna bu hususu bildirmesi gerekir. Bu durumda Haysiyet Kurulu, yapılacak toplantının yeri, günü ve saati, yazılı olarak ilgili üyeye bildirir.
 
Haysiyet Kurulu; Disiplin Yönergesinde düzenlenen aynı fiil için birden fazla disiplin cezası veremez. İncelenen konuya ilişkin lehe ve aleyhe bilgi ve belgeler toplanmadan üye hakkında karar alamaz ve savunma almadan ceza tayin edemez. Birlik Üyeliğinden uyarı, kınama, hak mahkumiyeti ve üyelikten çıkarılma kararı iadeli taahhütlü olarak yedi gün içinde ilgiliye bildirilir. Yapılacak bu tebligat üyenin TBYM’de kayıtlı adresine yapılır.
 
Haysiyet kurulu kararına karşı itiraz veya yargı yolu açıktır. TBYM nezdinde Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu’na süresi içinde yeniden incelenmesi için gönderilmeyen ya da yargı yoluna başvurulmayan kararlar kesinleşmiş kabul edilerek gerekli işlemler yapılır. Disiplin cezası kesinleşen üyeler; Birlik Haysiyet Kuruluna seçilemezler.
 
Haysiyet Kurulu, yönetim kurulu tarafından kendisine sevk edilen ya da resen soruşturma yaptıkları konularda en geç üç ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle yükümlüdür. Haysiyet Kurulu’nun kararları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Disiplin Yaptırımı uygulamalarına ilişkin karar verirken Haysiyet Kurulu üyeleri çekimser oy kullanamaz. Haysiyet Kurulu, aldığı kararı Yönetim Kurulu Başkanlığına göndererek yaptırım içeren kararların gereğinin yapılmasını talep ederek bilgi verir. Gerekli görmesi durumunda Yönetim Kurulu kararın gözden geçirilmesi, gerekçelendirilmesi veya yeniden incelenmesi için Haysiyet Kurulu’na geri gönderebilir. Karar iadeli taahhütlü posta yoluyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir. Karara karşı bir ay içinde Haysiyet Kuruluna itiraz edilebilir veya yargı yoluna başvurulabilir.

DUYURULAR

next prev Tümü