TR EN

BİZİ TAKİP EDİN :

Yayıncılarımıza Çifte Müjde

Yayımcılık Sektörüne verdikleri destekten ötürü Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve milletvekillerimize şükranlarımızı sunarız.
 
7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 3 Haziran 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.
 
Vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması ve geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi için işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiilî duruma uygun hale getirilmesi, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması imkânının sağlanması, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanması amaçlanan ilgili Kanunun, İşletme kayıtlarının düzeltilmesi” başlıklı düzenlenmesi yayımcılık sektörü için önem arz etmektedir.
 
Stok affından yayımcılık sektörümüz, kitap ve süreli yayınlara KDV istisnası uygulanması hasebiyle, istifade edemezken bu yeni düzenleme ile %4 oranında katma değer vergisi ödemek suretiyle dâhil edilmiştir.
 
“MADDE 6- (1) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
 
d) Mükellefler işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan basılı kitap ve süreli yayınları, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden %4 oranında katma değer vergisi hesaplamak ve bu fıkranın (a) bendindeki sürede ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödemek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilir, ancak iadeye konu edilemez. Bu emtia için 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz.”
 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 7326 Sayılı Kanun, Cumhurbaşkanımızın uygun bulması durumunda Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

DUYURULAR

next prev Tümü